Contact Us

Contact Us

PKF Cyprus

A member of PKF International. A global family of legally independent firms.

Η μεταχείριση εταιρειών “κελύφους” ή μηδενικής “φυσικής παρουσίας” στην Κύπρο από τις τράπεζες της Κύπρου

Πρόσφατα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εκδώσει συμβουλευτικές οδηγίες στις κυπριακές τράπεζες να ανοίγουν νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο ή να συνεχίσουν να διατηρούν τους υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο σε εταιρείες που θεωρούνται εταιρείες «επιχειρήσεις κέλυφος» ή «εταιρίες μηδενικής “φυσικής παρουσίας”». Οι κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναμένεται να ενσωματωθούν στο άμεσο μέλλον στην Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι τράπεζες της Κύπρου για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο και για την διατήρηση των τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο θα πρέπει επίσης να ακολουθήσουν τώρα μια προσέγγιση βασισμένη στην εκτίμηση κινδύνων και να αναθεωρήσουν τους πελάτες τους προκειμένου να εντοπίσουν εταιρείες που θα συνεχίσουν να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις. Οι τράπεζες της Κύπρου μπορούν επίσης να συνεχίσουν να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο καθώς και να συνεχίσουν να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με εταιρείες “κελύφους” ή “εταιρίες μηδενικής “φυσικής παρουσίας””, αλλά πρέπει να μπορούν να δικαιολογήσουν την απόφασή τους και να καταγράψουν την αιτιολόγηση αυτή στα αρχεία των πελατών τους.

Ο όρος “εταιρεία κέλυφος” αναφέρεται σε μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LCC) ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική οντότητα που πληροί οιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Δεν έχει φυσική παρουσία στη χώρα διαμονής (φορολογικής κατοικίας) της (εκτός από τη διεύθυνση αλληλογραφίας);
  2. Δεν έχει καθιερωμένη οικονομική δραστηριότητα, με μικρή ή καμία ανεξάρτητη οικονομική αξία και δεν αποδεικνύει το αντίθετο;
  3. Είναι εγγεγραμμένη σε δικαιοδοσία – χώρα όπου οι εταιρείες δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρχές ανεξάρτητα ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις;
  4. Έχει φορολογική κατοικία σε δικαιοδοσία αναγνωρισμένη ως “φορολογικό παράδεισο” ή μη φορολογική κατοικία;

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η φυσική παρουσία θεωρείται ως νόημα και διαχείριση που βρίσκεται σε μια χώρα. Η παρουσία τρίτου προσώπου, όπως δικηγόρου, λογιστή ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών, που ενεργεί απλώς ως εκπρόσωπος της εταιρείας ή / και παρέχει υπηρεσίες εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων γραμματέα της εταιρείας, δεν αποτελεί φυσική παρουσία. Επίσης, η έλλειψη απασχολούμενου προσωπικού (συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας εκπροσώπησης – “nominee” ενός μόνο ατόμου ως μέλους του προσωπικού) θεωρείται ως έλλειψη φυσικής παρουσίας.

Εάν μια εταιρεία πληροί κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, πρέπει να αποφεύγεται η συμμετοχή ή η ανανέωση της επιχειρηματικής σχέσης με κυπριακές τράπεζες. Πριν από τη λήψη απόφασης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα (ανεξάρτητα από την εκτίμηση κινδύνου (ML/TF) που διενεργείται από το κυπριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 58Α του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

  • Η εταιρεία έχει δημιουργηθεί με σκοπό την κατοχή μετοχών ή μετοχών μιας άλλης επιχειρηματικής οντότητας ή οντοτήτων με αναγνωρίσιμες δραστηριότητες και ιδιοκτησία;
  • Η εταιρεία ιδρύεται αποκλειστικά με σκοπό τη διατήρηση άυλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων ή πλοίων;
  • Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη για να διευκολύνει εμπορικές δραστηριότητες συναλλάγματος και μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, εταιρικές συγχωνεύσεις, ενεργεί ως ταμίας ομίλου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου μπορεί να παρασχεθεί τεκμηριωμένη απόδειξη ότι η εταιρεία ασκεί νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και παρέχονται τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τον τελικό πραγματικό δικαιούχο;

Οι τράπεζες της Κύπρου έχουν ήδη αναλάβει δράση και έχουν ήδη αρχίσει να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο σε εταιρείες που θεωρούν ότι δεν συνάδουν με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες και η οδηγία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος δεν είναι η πρώτη χώρα που έχει θεσπίσει οδηγίες για να αντιμετωπίζει εταιρείες μηδενικής “φυσικής παρουσίας”.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η PKF

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε μαζί μας τα σχετικά θέματα που σας απασχολούν. Όλες οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Σημείωση: Το παρόν δημοσίευμα δεν αποτελεί φορολογική εργασία ούτε φορολογική συμβουλή ή προτροπή για να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες.  Παρακαλώ όπως, για φορολογικές συμβουλές απευθυνθείτε σε Επαγγελματία Σύμβουλο. 

Η PKF / ATCO Limited είναι μέλος της PKF International ένα δίκτυο ανεξάρτητων λογιστών και συμβούλων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους οποιασδήποτε άλλης εταιρείας-μέλος του δικτύου.

(Δημοσιεύτηκε: Αύγουστος 2018)