Contact Us

Title*
Your Email*
Subject
Your Message
Captcha*

 

Πραγματική υπόσταση Κυπριακής Εταιρείας

 

19 Λύσεις για Πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία Κυπριακής Εταιρείας και Κυπριακή Εταιρεία ως πραγματικός δικαιούχος εισοδημάτων

Το θέμα της Κύπρου

Η βιωσιμότητα των διεθνών φορολογικών σχεδιασμών και τα διεθνή σχήματα έχουν επηρεαστεί από μια συντονισμένη προσπάθεια των G8 για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισαγάγει νέα νομοθεσία για να επιτύχουν καλύτερη φορολογική συμμόρφωση αναφορικά με τα εισοδήματα που λαμβάνονται και περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από τους Αμερικανούς πολίτες.

Από το 2014, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επικεντρώθηκε στο θέμα της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και την μετατόπιση κερδών σε άλλες χώρες.

Στην Ελλάδα, έχει θεσπιστεί νομοθεσία που προσδιορίζει  πότε αλλοδαπή εταιρεία θεωρείται από το Ελληνικό κράτος ως Αλλοδαπή Ελεγχόμενη Εταιρεία έτσι ώστε το Ελληνικό Κράτος να έχει την δυνατότητα φορολόγησης.

Στην Κύπρο και σύμφωνα με τους Νόμους της Κύπρου, εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου και ως εκ τούτου φορολογείται στην Κύπρο αν πραγματικά διοικείται στην Κύπρο. Γενικά είναι αποδεκτό ότι μια εταιρεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν οι στρατηγικές και καθημερινές αποφάσεις λαμβάνονται στην Κύπρο, εάν οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, εάν οι συνάψεις δανείων, συμφωνιών γίνονται στην Κύπρο και εάν η πλειοψηφία των διευθυντών / διοικητικών συμβούλων είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.

Αυτές οι μεταβαλλόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις εγείρουν σημαντικά ζητήματα για τους ιδιοκτήτες των κυπριακών εταιρειών:

• Πώς μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις διεθνών δραστηριοτήτων να συμμορφώνονται με τις μεταβαλλόμενες εθνικές και διεθνείς φορολογικές νομοθεσίες;

• Πώς μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις συμφωνίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης μεταξύ των διαφόρων κρατών;

Η PKF Κύπρου έχει εργαστεί εντατικά για να υποστηρίξει τους πελάτες της όσον αφορά τη συμμόρφωση και το πνεύμα των διαφόρων προσπαθειών που καταβάλλονται από τους διεθνείς φορείς για αποτελεσματικότερη φορολογική συμμόρφωση και διαφάνεια. Ως εκ τούτου έχουμε επισημάνει 19 λύσεις.

Σε πρόσφατες δικαστικές υποθέσεις ενδιάμεσες εταιρείες ή εταιρείες οχήματα δεν θεωρήθηκαν ως οι πραγματικοί δικαιούχοι των εισοδημάτων που λήφθηκαν από αυτές υπό μορφή μερισμάτων, τόκων ή δικαιωμάτων, εάν ένας τρίτος δηλαδή εάν ένας διαχειριστής, ενεργεί για λογαριασμό της ενδιάμεσης Εταιρείας και, κατά συνέπεια, για τους πραγματικούς δικαιούχους. Εάν οι φορολογικές αρχές της χώρας προέλευσης των εισοδημάτων είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η ενδιάμεση εταιρεία δεν είναι ο πραγματικός δικαιούχος, τότε είναι πιθανό ότι μια τέτοια εταιρεία θα φορολογηθεί στη χώρα προέλευσης του εισοδήματος, αγνοώντας την εταιρική υπόσταση της ενδιάμεσης εταιρείας.

Τι θα μπορούσε τότε να είναι ο ορισμός μιας πραγματικής κυριότητας ενός εισοδήματος; Ένας πραγματικός δικαιούχος είναι ένα άτομο που, άμεσα ή έμμεσα, έχει τη δύναμη και την εξουσία να επηρεάσει τις αποφάσεις για την κατανομή ή ανακατανομή του εισοδήματος που λαμβάνει.

Προσπάθεια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ήταν να χαρακτηρίσει και να περιγράψει την έννοια του πραγματικού δικαιούχου σχετικά με τα εισοδήματα που λαμβάνονται και τις πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων, κυρίως στις περιπτώσεις που τα εισοδήματα αυτά λαμβάνονται από ενδιάμεσες εταιρείες ή εταιρείες οχήματα.

Ειδικότερα, ενδιάμεση εταιρεία ή εταιρεία όχημα δεν μπορεί να είναι πραγματικός δικαιούχος εισοδήματος αν δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει το εισόδημα και κατά συνέπεια να περιορίζεται από συμβατική ή νομική υποχρέωση να μεταφέρει τα εισοδήματα περαιτέρω όπως για παράδειγμα την αναδιανομή του εισοδήματος που έλαβε υπό μορφή μερισμάτων στους μετόχους της.

Πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία

Ένα άλλο θέμα που απασχολεί σοβαρά και λαμβάνεται υπόψη από τον ΟΟΣΑ είναι η έννοια της πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας. Επαρκή πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία πρέπει να είναι υπαρκτή στο επίπεδο της ενδιάμεσης Εταιρείας. Για παράδειγμα θα πρέπει να γίνεται σωστή κατανομή κινδύνων στην ενδιάμεση εταιρεία.

Το θέμα της πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας αναφέρεται επίσης και στις συμφωνίες που γίνονται για αποφυγή Διπλής Φορολόγησης μεταξύ των διαφόρων χωρών. Τέτοιες συμφωνίες έχει συνάψει και η Κύπρος με άλλες χώρες όπως η Ρωσία και η Ελλάδα.

Σημαντικό είναι επίσης ότι για να επιτυγχάνεται πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία σε μια εταιρεία, η εταιρεία αυτή θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στην σχετική χώρα για παράδειγμα στην Κύπρο η οποία να τεκμηριώνεται με γραφεία και προσωπικό.

19 Λύσεις συμμόρφωσης

Σχεδιάζοντας τις δραστηριότητες ενός ομίλου εταιρειών σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1. Εφαρμογή της Αναλογικότητας

Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη ότι αυτή την στιγμή, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη προσέγγιση για το πότε επιτυγχάνεται επαρκές πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία. Κάθε εταιρεία καθώς και η εταιρική της δομή θα πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Κάθε χώρα / καθεστώς δίνει την δική της ερμηνεία στο θέμα αυτό. Σαν γενικός κανόνας, η οντότητα που κατέχει τα πιο πολύτιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία και εκτελεί τις πιο σημαντικές δραστηριότητες ανάμεσα σε ένα όμιλο εταιρειών, φυσιολογικά θα δικαιούται και το μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών ή ζημιών. Για το θέμα της αναλογικότητας Η PKF χρησιμοποιεί μια ειδική διαδικασία αξιολόγησης που ελέγχει κάθε περίπτωση, στηριζόμενη στην εμπειρία του οίκου της, καθώς και στα 440 γραφεία που διαθέτει ως δίκτυο, προσφέροντας παγκόσμια κάλυψη.

2. Σωστή δόμηση του πραγματικού δικαιούχου / εταιρείας όταν λαμβάνει εισοδήματα

Κυπριακή Εταιρεία θα πρέπει να είναι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που λαμβάνει. Η Κυπριακή εταιρεία δεν θα πρέπει να λαμβάνει τα εισοδήματα για λογαριασμό άλλου προσώπου. Το εισόδημα θα πρέπει να προκύπτουν για την ίδια την Εταιρεία και να παρουσιάζεται στον τραπεζικό της λογαριασμό και στις οικονομικές της καταστάσεις. Η εταιρεία θα πρέπει να φαίνεται ότι έχει ελεύθερα το δικαίωμα και την εξουσία να διαχειριστεί τα κεφάλαια αυτά.

3. Ο διορισμός Διοικητικών Συμβούλων που να είναι κάτοικοι Κύπρου με τα κατάλληλα προσόντα και την κατάλληλη εμπειρία

Ο διορισμός Διοικητικών Συμβούλων με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν αποφάσεις καθώς επίσης και να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το είδος της επιχείρησης. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα πρέπει επίσης να είναι και κάτοικοι Κύπρου.

4. Η διατήρηση γραφειακών ή άλλων εγκαταστάσεων (διατήρηση χώρων αποθήκευσης προϊόντων, μεταφορικών υποδομών κλπ)

Η πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί με τη διατήρηση της έδρας του Συγκροτήματος στην Κύπρο έχοντας πλήρως στελεχωμένα γραφεία στην Κύπρο, ιστοσελίδα η οποία φιλοξενείται στην Κύπρο καθώς και μερικής ή πλήρους απασχόλησης προσωπικού στην Κύπρο. Εφόσον η φύση των δραστηριοτήτων το επιτρέπει, η πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται με την διατήρηση χώρων αποθήκευσης προϊόντων, μεταφορικών υποδομών κλπ.

5. Διατήρηση αρχείων και λογιστικών βιβλίων στην Κύπρο

Πρωτότυπα πρακτικά συνεδριάσεων, γενικών συνελεύσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρχεία εγγράφων, λογιστικά βιβλία θα πρέπει να διατηρούνται στην Κύπρο

6. Συμβάσεις μέσω της Κυπριακής Εταιρείας

Το καθεστώς της πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας της Κύπρου μπορεί να μην μπορεί να αμφισβητηθεί εάν η Κυπριακή εταιρεία συνάπτει συμβάσεις αγορών πωλήσεων, παραγγελιών αγαθών, άνοιγμα και διαχείριση Κυπριακών τραπεζικών λογαριασμών, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, ακίνητης περιουσίας και επενδύσεων.

7. Επενδύσεις υπό μορφή έντοκων δανείων μέσω Κυπριακής Εταιρείας

Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες υπό μορφή έντοκων δανείων μέσω μιας Κυπριακής Εταιρείας.

8. Η συνεχής εμπορική ανάπτυξη της Κυπριακής Εταιρείας

Κατά την ίδρυση της Κυπριακής Εταιρείας, είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο να αποδεικνύεται ο αρχικός λόγος της ίδρυσης της Κυπριακής Εταιρείας, αλλά και στην συνέχεια θα πρέπει συνεχώς να αποδεικνύεται η πραγματική  της υπόσταση / ουσιαστική της παρουσία. Για παράδειγμα, αν ένας από τους λόγους για την ίδρυση της Κυπριακής Εταιρείας είναι ο καλύτερος έλεγχος ή η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων του συγκροτήματος, θα πρέπει και στην συνέχεια να αποδεικνύεται η μέθοδος της συνεχούς βελτίωσης ή της καλύτερης διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα θα πρέπει επίσης συνεχώς να γίνεται και η σωστή αναθεώρηση των σχετικών εγγράφων όπως το καταστατικό και ιδρυτικό έγγραφο της Κυπριακής Εταιρείας, ο Ισολογισμός και οικονομικές καταστάσεις της Κυπριακής Εταιρείας, τα πρακτικά, οι διάφορες αναλύσεις εξόδων, οι διάφορες πληροφορίες, οι διάφορες συμφωνίες δανειοδότησης, οι σχετικές άδειες χρήσεις, τα σχετικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πνευματικά δικαιώματα, οι σχετικές άδειες λειτουργίας, κλπ.

9. Λειψή διαφανών στρατηγικών αποφάσεων σε θέματα φορολογικού σχεδιασμού και αναδιοργανώσεων

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου και εάν ακόμη υπάρχουν στην μέση μεγάλα φορολογικά οφέλη, οι διάφορες σχετικές φορολογικές αρχές μπορεί να μην μπορούν να επιβάλουν φορολογίες. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης μιας επιχείρησης μεταξύ ίδιων ή ξένων κεφαλαίων, στην επιλογή μεταξύ ξένης και εγχώριας εταιρείας, στην πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων, στην διεκπεραίωση αναδιοργανώσεων και μεταφοράς έδρας και ακόμη στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης συνδεδεμένης εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται καθαρά σε εμπορική βάση.

10. Αποφυγή πολλαπλών συμμετοχών Διοικητικών Συμβούλων σε διάφορες συγγενικές εταιρείες

Η αποφυγή στην συγκρότηση ενός σχεδιασμού στον οποίο οι διευθυντές / Διοικητικοί Σύμβουλοι μιας Κυπριακής Εταιρείας είναι οι ίδιοι με αυτούς της ξένης συγγενικής εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, σχεδόν σε όλες τις χώρες οι φορολογικές αρχές θα μπορούσαν εύκολα να θεωρήσουν ότι στην πραγματικότητα όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από την ξένη συγγενική εταιρεία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θέμα μη πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας. Γι’ αυτό τον λόγο, θα πρέπει καθαρά να διαφαίνεται ότι για παράδειγμα μια Κυπριακή Εταιρεία δραστηριοποιείται από μόνη της και όχι υπό την επίβλεψη ή τον έλεγχο ξένης συγγενικής εταιρείας.

11. Σωστός επιμερισμός περιουσιακών στοιχείων ενός συγκροτήματος και ο ανάλογος επιμερισμός περιουσιακών στοιχείων στην Κυπριακή Εταιρεία

Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να επιμερίζονται στην Κυπριακή Εταιρεία όσο περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο της «υποκεφαλαιοποιήσεως», και παρέχει αποδείξεις ότι η Κυπριακή εταιρεία έχει πραγματικές αξίες. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ, η αντιμετώπιση των ξένων εταιρειών από το τμήμα φορολογίας της Κύπρου στα θέματα αυτά είναι από τις ποιο ευέλικτες.

12. Διατήρηση διεθνών περιουσιακών στοιχείων και πολλαπλών επενδύσεων σε Κυπριακή Εταιρεία

Κυπριακή Εταιρεία η οποία κατέχει πολλαπλές επενδύσεις σε ξένες εταιρείες θεωρείται ότι έχει δυνατότερη πραγματική υπόσταση από μια Κυπριακή Εταιρεία η οποία κατέχει μόνο μια επένδυση.

13. Πολλαπλή ιδιοκτησία της Κυπριακής Εταιρείας

Η πολλαπλή ιδιοκτησία της Κυπριακής Εταιρείας δηλαδή η ιδιοκτησία Κυπριακής Εταιρείας με πολλαπλούς κατόχους μεριδίων / μετοχών ενισχύει την πραγματική υπόσταση στην Κύπρο αφού μια τέτοια εταιρεία δεν διοικείται από ένα ξένο πρόσωπο. Σε ένα τέτοιο μετοχικό σχήμα διαφαίνεται ότι ο έλεγχος και η διαχείριση της Κυπριακής Εταιρείας διεξάγεται από την Κύπρο.

14. Διαχείριση τόκων εισπρακτέων

Εισόδημα υπό μορφή τόκων εισπρακτέων το οποίο εισπράττεται και στην συνέχεια διανέμεται από Κυπριακή Εταιρεία στους μετόχους της υπό μορφή μερίσματος, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μη συσχετιζόμενη συναλλαγή και κατά συνέπεια να δημιουργεί πραγματική υπόσταση.

15. Σωστή δόμηση δανειακών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών και Κυπριακής χρηματοδοτικής Εταιρείας

Οι πληρωμές στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων μεταξύ εταιρειών, για παράδειγμα μεταξύ ξένης εταιρείας και Κυπριακής χρηματοδοτικής Εταιρείας θα πρέπει να μην συσχετίζονται. Αναλυτικότερα:

• Και οι δύο πράξεις δεν θα πρέπει να γίνονται από ίδιους αντισυμβαλλόμενους

• Ο χρόνος εκτέλεσης των συναλλαγών δεν πρέπει να είναι ο ίδιος

• Τα επιτόκια δεν θα πρέπει να είναι παρόμοια, αλλά αντί αυτού θα πρέπει σχετίζονται με τα επιτόκια της αγοράς

• Θα πρέπει να υφίστανται επαρκείς αποδόσεις (περιθώρια κέρδους) οι οποίες να επιμερίζονται σε κάθε εταιρεία ανάλογα με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει

• H διάρκεια των δανείων να μην είναι η ίδια

• Τα ποσά των δανείων που λαμβάνονται και τα ποσά των δανείων που χορηγούνται μπορεί να μην είναι τα ίδια

Υπάρχουν επίσης οι περιπτώσεις όπου οι λόγοι που εισπράττονται τόκοι από μια Κυπριακή Εταιρεία είναι να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δυνάμει άλλης συμφωνίας χρηματοδότησης. Σε μια τέτοια περίπτωση η αναγνώριση του πραγματικού δικαιούχου των εισοδημάτων από τόκους είναι μάλλον πολύ δύσκολη. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο για τα εισοδήματα που προκύπτουν από τίτλους και χρηματοοικονομικά παράγωγα.

16. Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε Κυπριακή Εταιρεία και στην συνέχεια η παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών από την Κυπριακή Εταιρία σε μια πληθώρα διαφορετικών εταιρειών και ειδικότερα εταιρειών σε χώρες του εξωτερικού. Οι πληρωμές από την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι εμπορικά δικαιολογημένες. Η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί επίσης να πραγματοποιεί δαπάνες οι οποίες προσθέτουν αξία στις δραστηριότητες της και κατά συνέπεια στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κυπριακή Εταιρεία

17. Η χρήση Κυπριακών Εναλλακτικών Επενδυτικών ταμείων (Cyprus Alternative Investment Funds)

Οι συναλλαγές μέσω Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων (Alternative Investment Funds – AIFs)  υπόκεινται σε νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις στην χώρα όπου ιδρύονται και ενδεχομένως όταν τέτοια ταμεία διατηρούν ξένους μέτοχους – μεριδιούχους, οι μέτοχοι αυτοί μπορεί να μην υπόκείνται σε φορολογίες στις χώρες τους. Στις περιπτώσεις Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων (Alternative Investment Funds – AIFs), μετοχές ή μερίδια, διαχειρίζονται από εγκεκριμένους διαχειριστές και ρυθμίζονται από σχετικούς κυβερνητικούς φορείς στην χώρα όπου ιδρύεται το Εναλλακτικό Επενδυτικό Ταμείο όπως γίνεται για παράδειγμα και στην Κύπρο.

18. Εταιρείες οι οποίες είναι ενταγμένες σε Εναλλακτικές Αγορές / χρηματιστήρια

Στις περιπτώσεις που ξένοι μέτοχοι είναι ιδιοκτήτες εταιρειών που είναι ενταγμένες σε Εναλλακτικές Αγορές / χρηματιστήρια ενδεχομένως να μην φορολογούνται στις χώρες τους. Οι αγορές αυτές  υπόκεινται σε νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις στην σχετική χώρα όπως γίνεται για παράδειγμα και στην Κύπρο.

19. Δημιουργία Κυπριακού καταπιστεύματος (Cyprus International Trust)

Η δημιουργία ενός Κυπριακού καταπιστεύματος (Cyprus International Trust) το οποίο κατέχει τις μετοχές μιας Κυπριακής Εταιρείας αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για το θέμα της κυριότητας του δικαιούχου. Δηλαδή εάν ένα Κυπριακό καταπίστευμα γίνει υπό μορφή διακριτικού καταπιστεύματος (οι διαχειριστές έχουν επαρκή εξουσίες διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος), οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν θα μπορούν έχουν την κυριότητα ή τον έλεγχο των μετοχών της Κυπριακής Εταιρείας και κατά συνέπεια να μην θεωρούνται ως πραγματικοί δικαιούχοι.

Καταληκτικά: Πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία Κυπριακής Εταιρείας και Κυπριακή Εταιρεία ως πραγματικός δικαιούχος εισοδημάτων

Για την επίτευξη πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας Κυπριακής Εταιρείας και την θεώρηση Κυπριακής Εταιρείας ως πραγματικό δικαιούχο ενός εισοδήματος, η Κύπρος δεν είναι μόνο καλά τοποθετημένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις άλλων φορολογικών αρχών, αλλά δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες και διευθυντές οι οποίοι σκέφτονται να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλοί επενδυτές προτιμούν φθηνές λύσεις, όπως η απλή σύσταση μιας Κυπριακής Εταιρείας χωρίς όμως η εταιρεία αυτή να έχει πραγματική υπόσταση / ουσιαστική παρουσία στην Κύπρο.  Λαμβάνοντας υπόψη την διεθνή σκηνή και τις διάφορες φορολογικές νομοθεσίες που θεσπίζονται για τα θέματα αυτά, οι επιχειρηματίες οι οποίοι αναζητούν φθηνές λύσεις ενδεχομένως να διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο από τις διάφορες ξένες φορολογικές αρχές.

Πως η PKF μπορεί να βοηθήσει

Βοηθούμε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν πραγματικές λύσεις χρησιμοποιώντας την Κύπρο ως διεθνή επιχειρηματική έδρα.

Προσφέρουμε πλήρως στελεχωμένα γραφεία στην Κύπρο καθώς και προσωπικό μερικής ή πλήρους απασχόλησης το οποίο μπορεί να εργοδοτείται απείθειας από την Εταιρεία σας. Τα γραφεία ευρίσκονται σε εμπορικό επαγγελματικό κέντρο το οποίο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για να φιλοξενεί διεθνείς ξένες επιχειρήσεις. Το εμπορικό / επαγγελματικό κέντρο ευρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιοχές της Λευκωσίας.

Η PKF Κύπρου μπορεί να σας βοηθήσει σε θέματα πραγματικής υπόστασης / ουσιαστικής παρουσίας στην Κύπρο, στην θεώρηση Κυπριακής Εταιρείας ως πραγματικός δικαιούχος εισοδημάτων, καθώς και στην επανεξέταση και αξιολόγηση της υφιστάμενης δομής σας. Μέσω του διεθνές δικτύου μας, μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε στα αυτά τα θέματα και σε άλλες χώρες.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για μια ελεύθερη προσωπική συζήτηση. Όλες οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Μπορούμε επίσης αν θέλετε να υπογράψουμε και συμφωνία εμπιστευτικότητας.

 Στοιχεία επικοινωνίας

 

Σημείωση: Το παρόν δημοσίευμα δεν αποτελεί φορολογική εργασία ούτε φορολογική συμβουλή ή προτροπή για να ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες.  Παρακαλώ όπως, για φορολογικές συμβουλές απευθυνθείτε σε Επαγγελματία Σύμβουλο. 

Η PKF / ATCO Limited είναι μέλος της PKF International ένα δίκτυο ανεξάρτητων λογιστών και συμβούλων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πράξεις ή παραλείψεις εκ μέρους οποιασδήποτε άλλης εταιρείας-μέλος του δικτύου.

Stay Connected